I ALMINDELIG DEL

    Salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren og Luba Skilte - en del af House of Luba (herefter benævnt Luba Skilte) i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem parterne.

 

§ 1. TILBUD OG AFTALE

§ 1.1 Tilbud er bindende for Luba Skilte i 14 dage fra tilbuddets færdiggørelse at regne.

§ 1.2 Har bestilleren anmodet Luba Skilte om at udarbejde skitser, layout, rentegning, tekstforslag, prøvetryk, værktøj, specielfremstillede varer mm. er Luba skilte berettiget til at få dette arbejde betalt.

§ 1.3 Aftale er indgået, når bestillerens accept er modtaget af Luba Skilte. I tilfælde hvor bestilleren ikke afgiver udtrykkelig accept, er aftale indgået når Luba Skilte har afgivet ordrebekræftelse af en modtagen bestilling. Denne accept kan også ske i form af at bestiller indbetaler proformafakturaens beløb.

§ 1.4 Når bestillerens accept er modtaget på specielfremstillede varer, mister bestilleren fortrydelsesretten.

 

§ 2 PRIS og ORDRE

§ 2.1 Alle priser er i DKK, ekskl. moms

§ 2.2 Alle priser er afgivet på grundlag af det på datoen for afgivelse af tilbud eller ordrebekræftelse gældende niveau for lønninger, materialepriser, valutakurser og øvrige omkostninger.

§ 2.3 Såfremt der under tiden frem til leverancens gennemførelser er indtrådt stigninger i lønninger, i materialepriser, valutakurser eller i øvrige omkostninger er Luba Skilte berettiget til at regulere prisen med sådanne dokumenterede stigninger.

§ 2.4 Såfremt der under tiden frem til leverancens gennemførelser er indtrådt fald i lønninger, i materialepriser, valutakurser eller i øvrige omkostninger er bestilleren berettiget til at regulere prisen med sådanne dokumenterede fald

§ 2.5 Ud over den tilbudte eller aftale pris er Luba skilte berettigede til at kræve betaling for:

     A Arbejde, som påløber som følge af, at det grundlagsmateriale, bestilleren har givet Luba Skilte, viser sig at være ufuldstændigt eller mangelfuldt.

     B Overarbejde eller andre foranstaltninger som aftales med bestilleren efter aftalens indgåelse.

§ 2.6 Alle priser er beregnet for levering fra LubaSkiltes forretningslokale. Omkostninger til transport ud over pladsens grænser og til transportforsikring herfor, betales af bestilleren ud over den aftale pris., jfr. § 3.3.

§ 2.7 Ønsker bestilleren, og påtager Luba Skilte sig at opbevare færdigt arbejde eller ejendom, som ikke er Luba Skiltes, betaler bestilleren vederlag herfor ud over den aftale pris.

§ 2.8 Alle fakturaer tillægges en miljøafgift på DKK 29,75

§ 2.9 Kun ordrer, hvor der foreligger en skriftlig ordrebekræftelse fra Luba Skilte, er bindende for Luba Skilte og alene på de i ordrebekræftelsen indeholdte betingelser. Hvor der efter købers ønske træffes aftale om annullering af en afgivevt ordre, forbeholder vi os ret til at fakture alle afholdte og disponerede omkostninger vedrørende ordren. Luba Skilte kan annullere en tidligere bekræftet ordre, såfremt køber eller dennes bestiller har et uafklaret økonomisk mellemværende med Luba Skilte.

Opgaver løst på timebetaling

§ 2.10 
Hvis arbejdet kræver, at jeg arbejder mellem klokken 17.00 og 8.00 på hverdage kommer et tillæg på 50 procent oveni.

I weekender og på helligdage kommer et tillæg på 100 procent. Weekenden begynder fredag klokken 13.00.

Hvis jeg arbejder på disse tidspunkter, fordi det passer bedst i min kalender, betaler du ikke tillæg.

Men arbejde på skæve tider kan også forekomme, hvis jeg skal tale med personer, hvor der er lettest at ringe til dem på disse tidspunkter, eller hvis jeg har modtaget oplysninger så sent, at jeg ikke kan nå deadline uden at inddrage aftener og weekender.

Akuttillæg
Har du brug, for at jeg går i gang med din opgave i løbet af 48 timer, sker det mod et tillæg på 100 procent for hele opgaven, med mindre andet er aftalt på forhånd.

Dette gælder også, hvis du undervejs i processen finder ud af, at mit arbejde skal være færdigt til en bestemt dato, uden vi har aftalt denne dato, da vi begyndte på opgaven.

 

§ 3 LEVERING

§ 3.1 Med de i § 3.2 nævnte forbehold finder levering sted på den med bestilleren aftale tid. Er ingen sådan leveringstid aftalt, finder levering sted, når Luba Skiltes arbejde er færdig.

§ 3.2 Hvis forsinkelse med levering skyldes enten nogen af de i punkt 9.1 - 2. nævnte omstændigheder eller bestillerens handling eller undladelse, forlænges leveringstiden i det omfang, hvori det efter omstændighederne skønnes rimeligt. Enhver forsinkelse som skyldes vejrlid, danner ikke grundlag for ophævelse af indgået aftale uden at Luba Skilte bliver holdt skadefri, hvorfor Luba Skilte er berettiget til at få dækket omkostninger, der er påløbet indtil hævelse af en evt. aftale.

§ 3.3 Leveringsstedet er Luba Skiltes forretningslokale. Medmindre andet er aftalt, sker levering ab Luba Skilte's forretningslokale for købers regning og risiko. Uanset om Luba Skilte afholder udgifterne til varens transport, bærer køber således risikoen for hændelige begivenheder, der rammer varen efter leveringen. Køber må selv drage omsorg for eventuel tegning af forsikring mod transportrisici.  Al forsendelse ud over pladsens grænser sker for bestillerens regning, jfr. § 2.6, og risiko. Luba Skilte er forpligtet til at på bestillerens anmodning og for dennes regning, jfr. § 2.6, at tegne en ønsket transportforsikring.  

 

 

§ 4 BETALING

§ 4.1 Med mindre andet er aftalt, skal betaling altid ske forud, medmindre andet er aftalt. Dette skyldes, at vi ønsker at minimere vores administrative omkostninger så vi kan tilbyde så gode priser som muligt.

§ 4.2 Rykkerprocedure sker efter enhver tid gældende regler.   

§ 4.3 Er bestillerens forhold årsag til, at en aftale ikke kan gennemføres kontinuerligt, er Luba Skilte berettiget til delvis fakturering.

§ 4.4 Betaling for det bestilte arbejde skal ske, når det bestilte er påbegyndt, uanset om bestilleren tilbagekalder bestillingen. Det bestilte arbejde regnes for påbegyndt, når bestillingen er sat i gang, herunder videresendt til en evt. underleverandør. Såfremt en afbestilt ordre genbestilles, skal der betales den til enhver tid gældende sats for genbestillingsstartgebyr.

§ 4.5 Betalingsbetingelserne er betaling forud på bankkonto eller via webshopindbetaling på betalingskort, medmindre andet skriftligt er aftalt. Ved overskridelse af forfaldstidspunktet pålignes fakturabeløbet fra fakturadato 3 % pr påbegyndt måned - minimum kr. 25,- pr måned, samt et rykkergebyr kr 200,- pr gang. Luba Skilte forbeholder sig ret til at ændre rentesatsen, såfremt der sker ændringer i diskontorentesatsen. Indbetalinger dækker forlods eventuelle skyldige renter og påløbne inddrivelsesomkostninger.

§ 4.6 Levering af web-hotel og anden web-produkt foregår i fortløbende abonement - såfremt et web-hotel eller ande web-produkt ønskes opsagt, skal dette ske senest 2 måneder før udløb af indeværende periode for pågældende abonement. Såfremt et web-produkt ikke bliver afregnet - vil pågældende web-produkt blive blokeret indtil restancen er afregnet. Indbetaling af restance går først til afdrag af renter og øvrige gebyrer.

 

§ 5 EJENDOMSRET, OPHAVSRET MV.

§ 5.1 Luba Skiltes skitser, layout, rentegning og lignende samt de hos os elektronisk lagrede materiale (logos, designs, tekster, billedmotiver mm) tilhører House of Luba og må ikke uden godkendelse overlades til tredjemand. Skulle det mod forventning ske, vil der kunne ske regres på et minimumbeløb på Dkr 10.000,-.

§ 5.2 Hvad Luba Skilte har tilvejebragt til brug for leverancen såsom forarbejder, reproduktions- og trykmedie, værktøj som for eksempel stanse præge eller svejseværktøj, er Luba Skiltes ejendom og kan ikke efter arbejdets udførelse kræves udleveret. Dette gælder uanset, om det tilvejebragte måtte være særskilt faktureret.

§ 5.3 Luba Skilte forbeholder sig ejendomsretten til leverede varer, indtil hel købesummen med renter, omkostninger mv er indbetalt.

 

§ 6 FORSINKELSE

§ 6.1 Indtræder forsinkelsen, er bestilleren med det af § 3.2 følgende forbehold kun berettiget til at hæve aftalen såfremt han samtidig med aftalens indgåelse har præciseret betydningen af, at levering sker til nøjagtigt bestemt tid.  Skyldes forsinkelsen for eksempel leverandørsvigt, der ikke påhviler Luba Skilte, bortfalder retten til at hæve aftalen.

 

§ 7 FEJL OG MANGLER

§ 7.1 Luba Skitle har intet ansvar for fejl, som bestilleren ikke har rettet i korrektur eller prøvetryk.

§ 7.2 Mindre afvigelser fra godkendt prøve eller aftalt specifikation berettiger ikke bestilleren til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte. 

§ 7.3 Viser leverancen sig at være mangelfuldt, er bestilleren pligtig til skriftligt straks indenfor 8 dage fra leverancen har fundet sted, at reklamere herover. Undlades reklamation. eller reklamerer bestilleren for sent, mister bestilleren adgangen til at gøre manglen gældende. Luba Skilte er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske indenfor en rimelig tid. Køber skal kontrollere varen straks ved modtagelsen, og eventuel reklamation skal finde sted senest 8 dage fra modtagelse af varen. Medmindre andet er aftalt, skal defekte varer, hvorover der reklameres, omgående returneres til Luba Skilte i samme stand som de blev modtaget. Reklamation berettiger ikke køber til at tilbageholde betaling for den leverede vare. Såfremt køber eller dennes bestiller har et uafklaret økonomisk mellemværende med Luba Skilte er vi berettiget til at lade en eventuel afhjælpning af manglen vente indtil det økonomiske mellemværende er afklaret. Luba Skilte vil ikke kunne afkræves erstatninger mv., der overstiger varens værdi. I forbindelse hermed skal det udtrykkeligt bemærkes, at Luba Skilte ikke hæfter for driftstab eller andre indirekte tab, der måtte skyldes udeblivende, forsinkede, mangelfulde eller andre ufuldstændige leverancer. 

 

§ 8 Returnering

Specielt forarbejdede emner, specielt hjemkøbte varer samt lagervarer, der er opskåret efter mål, tages ikke retur. Leverede lagervarer tages kun retur efter forudgående aftale. Krediteringen sker med 75% af den fakturerede værdi. For varer, der returneres uden forudgående aftale, nægtes modtagelse.

 

§ 9 ANSVAR
§ 9.1 I tilfælde af forsinkelse af og i tilfælde af mangler ved det leverede har Luba Skilte intet ansvar i tilfælde, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes arbejdskonflikter af enhver art og enhver omstændighed, som Luba Skilte ikke er herre over, såsom brand, vandskade, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud og anden lignende force majeuresitution.

§ 9.2 Forsinkelse eller mangelfuld leverance er omfattet af den i § 9.1 omhandlende ansvarsfrihed, hvis årsagen til underleverandørens forsinkelse eller mangelfulde udførelse er en af de i § 9.1 nævnte omstændigheder.

§ 9.3 I tilfælde af forsinkelse af eller i tilfælde af mangler ved det leverede hæfter ikke for bestillerens driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af bestillerens retsforhold overfor tredjemand, jfr. §9.4

§ 9.4 I tilfælde af at et leveret produkt volder skade, er Luba Skilte kun ansvarlig, hvor det dokumenteres, at skadens skyldes at han eller hans folk har begået fejl, som ikke burde have været afværget ved bestillerens kontrol af de leverede produkter. Luba Skilte er dog aldrig ansvarlig for skade, som voldes på bestillerens eller andres produktion eller på ting, i hvis fremstilling disse produkter indgår, medmindre det dokumenteres, at der fra Luba Skiltes side er handlet med grov uagtsomhed. Luba Skilte hæfter aldrig for driftstab, avancetab og andet indirekte tab. I tilfælde af, at Luba Skilte bliver pålagt ansvar, som rækker ud over de fastsatte grænser for Luba Skiltes ansvar, er bestilleren pligtig til at holde Luba Skilte skadesløs herfor såvel som for sagsomkostninger. Bestilleren er pligtig til at lade sig sagsøge for samme domstol, som behandler spørgsmålet om Luba Skiltes ansvar for produkter leveret til bestilleren.

§ 9.5 Luba Skilte har intet ansvar for bestillerens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift. billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrige vareudstyr, derunder formgivning eller andet, som kan være underkastet tredjemands rettigheder. Pådrager Luba Skilte sig ansvar overfor tredjemand i anledning af bestillerens manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemands tilkommende rettigheder, holder bestilleren Luba Skilte skadesløs for et sådant ansvar. Bestilleren er pligtig til at lade sig sagsøge for samme domstol, som behandler spørgsmålet om Luba Skiltes ansvar overfor tredjemand.

§ 9.6 Luba Skilte har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som for eksempel originaler, materialer og lignende, som ikke er Luba Skiltes, men som er overladt til denne af bestilleren med henblik på løsning af en aftalt opgave, eller med henblik på opbevaring af arbejder Luba Skilte har udført, jfr. § 2.7. Luba Skilte er dog ansvarlig, såfremt det godtgøres at tabet eller beskadigelsen skyldes grov uagtsom adfærd udvist af Luba Skilte eller dennes folk. Bestilleren må selv sørge for forsikring af genstanden mod skade og undergang. Luba Skilte har intet ansvar for nøgler på indleveret eller henstillet biler på Luba Skilte's ejendom, idet det er kundens/henstillerens ansvar.

 

§ 10 UNDERLEVERANDØRER

§ 10.1 Luba Skilte er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandører.  

 

§ 11. Tvist

Eventuelle uoverensstemmelser vedrørende Luba Skilte's leverancer eller vedrørende forståelse af nærværende salgs- og leveringsbetingelser søges løst ved forhandling mellem parterne. Hvis disse forhandlinger ikke fører til resultat, vil en evt. retssag skulle anlægges ved dansk domstol og afgøres i henhold til dansk lov.

 

Udsendt den 26. oktober 2009  Rørkær

Artikler som tilhører Luba Skilte må ikke gengives fuld ud uden tilladelelse fra Luba Skilte.dk Der tages forbehold for prisændringer fra leverandører, tastefejl, udsolgte varer, afgiftsændringer, valutaændringer og force majeure. Priserne er kun gældende i Danmark, ekskl. Færøerne og Grønland.

BEMÆRK! Alle priser er angivet ekskl. moms. Ordrer under DKK 500,00 ekskl. moms pålægges et administrationsgebyr på DKK 100,00 (ekskl moms)
Specialproduceret varer, herunder varer som indeholder skåret folie og print, kan ikke returneres - øvrige varer kan kun returneres efter særskilt aftale jfr salgs- og leveringsbetingelser.
Forsendelser faktureres efter faktiske omkostninger. 
Priserne er baseret på modtagelse af printklar fil / folieskåret fil - men kan også mod tillæg står for dette.

Oversigt over timepriser mm

Timeløn montage.    439,-
Timeløn DTP opsæt. 539,-
Let klargøring af fil til print 250,- stk
alle priser ex.moms

Kontakt os

Luba.dk - rådgivende skiltefirma

Flensborglandevej 16, Rørkær
6370 Tønder
(Fremmøde helst efter aftale
så vi har tid til dig når du kommer)

T6089 6379

F